i8小时官网>论坛> 编号怎么设置?

编号怎么设置?

唐旭升 发表于 2023年8月13日 16:06 | 用户指南

编号设置模块中,可对合同编号的组成、重置规则及初始编号进行设置。同时可设置客户编号和供应商编号生成方式。

编号组成来自数据源设置中的合同编号数据源,系统根据选择数据源的顺序决定编号规则中各组成的排列顺序;编号组成数量可自行选择,不支持0组成。

重置规则中,支持年月、年两种重置方式;支持初始编号自定义。

合同编号预览中,根据编号设置的规则模拟显示合同编号组成。

合同编号规则设置后,可在创建合同时根据组成部分选择对应的值,系统会根据所选信息自动生成合同编号。

     

【合同编号规则设置页面】

                                   

【合同编号选择】

除合同编号规则设置外,当前模块中还可设置客户编号、供应商编号生成方式,当前系统仅支持手动输入和系统自动生成两种方式。

         

【客户编号设置】

         

【供应商编号设置】

回复
评论