i8小时官网>论坛> 怎样查看自己的考勤记录?

怎样查看自己的考勤记录?

唐进 发表于 2016年1月13日 13:57 | 用户指南

移动端与PC端都可查看自己的考勤记录

1.     手机端查看我的考勤:

切换至个“我”点击我的考勤进行查看,红色标识为考勤异常;

                     

2.     PC端查看我的考勤:

点击考勤打卡右上角 或者进入到个人主页,切换至考勤假期查看考勤记录;个人考勤

信息实时汇总,按月显示当月考勤基本信息,并汇总当月异常信息便于个人及时查看处理。

              
              
                   
回复
评论