i8小时官网>论坛> 工资条发布及历史发布记录怎么查看

工资条发布及历史发布记录怎么查看

唐进 发表于 2016年1月13日 11:59 | 用户指南

1.   工资条发布:下载工资条模板,完善数据,将具备数据的工资条模板上传到历史数据中

                  

2.   管理员根据实际情况,对工资条发送(一键发布、选择性发布)、编辑等操作

                  
回复
评论